top of page
DEUTSCHE
POLSKIE
français

Berge Hundeassistanse håndterer og ivaretar hundene som blir stoppet ved grenseovergangene med mangel på veterinærbehandling mot echinococcose

 

Når hunden blir hentet av transportør, leveres hunden til oss og vi sørger for at hunden får det komfortabelt og trygt.

Dyrlege blir kalt inn og ormekur gis hos oss i vårt karanteneområde.

Etter Norsk lov må hunden oppbevares på et karanteneområde for å sikre at det ikke kan skje en spredning av nye sykdommer som kan utgjøre en trussel mot Norges dyreliv.

Avføring og annen kontaminerte områder blir vasket og håndtert på korrekt måte for å unngå spredning eller utbrudd av revens dvergbendelorm i Norge.

Det betyr at vi ikke kan ta hunden med ut på tur før ormekuren har vært aktiv i 24 timer.

 Hundene bor i store, sjarmerende rom med tilgang til privat luftegård, med flott utsikt til flott norsk natur. Hundene får oppmerksomhet, mat og stell frem til den kan utleveres.

 

 

 

Hvis hunden din har blitt stoppet med mangel på veterinærbehandling mot echinococcose og du lurer på hva som skjer nå og hva du skal gjøre - er informasjonen under til deg; 

Etter at Tandberg Transport har hentet hunden, vil Berge Hundeassistanse kontakte dere og informere om tidspunkt hunden kan hentes. Vi kan skrive ut hunden 24 timer etter at ormekur er gitt av sertifisert dyrlege.

Hvis det er viktig informasjon dere trenger å opplyse om, eller ønsker å informere oss om ang. deres hund kan dere ringe oss, så skal vi bistå med å gjøre oppholdet så komfortabelt som mulig.

Vi har full forståelse for at dette ikke er en gøy situasjon for dere og at dere ønsker å være så nærme hunden som dere kan, men dere må avvente med å komme opp til oss frem til avtalt hente-tidspunkt. Vi har ikke tillatelse til å slippe inn usertifisert personal på karantene området -da dette utgjør økt risiko for spredning.

Vi har flere hunder hos oss som alle trenger trygghet, aktivitet og kjærlighet. Vi kan derfor ikke ha uavtalt trafikk som kommer i veien for vårt arbeid med hundene. Setter pris på forståelse for dette.

 Når tiden er kommet for henting av deres hund, må hele beløpet innfris før vi har tillatelse til å utlevere hunden.

Vi tar Mastercard, Maestro, Visa, Visa Electron, Pay, JCB, Union Pay, Dinners Club INTERNATIONAL og Discover.

Hvis du ikke har et av disse korttypene, kan det også betales med kontant.

Berge hundeassistanse are handling and taking care of the dogs that are stopped at border do to lack of veterinary treatment against echinococcosis.

 

 

When the dog is picked up by the carrier, the dog is delivered to us and we make sure the dog are comfortable and safe.

A veterinarian is called in and worm cure are given to the dog in our quarantine area. Under Norwegian law, the dog must be kept in quarantine to ensure that no new diseases can be spread that could pose a threat to Norway's wildlife. Stools and contaminated areas are washed and handled properly to avoid the spread or outbreak of the Fox's dwarf tapeworm in Norway. This means that we cannot take the dog out for a walk until the worm cure has been active for 24 hours. The dogs live in large, charming rooms with access to private courtyards, with great views of great Norwegian nature. The dogs receive attention, food and care until it can be extradited.

 

 

 

 

If your dog has been stopped for lack of veterinary treatment against echinococcosis and you are wondering what is happening now and what to do - the information below is for you;

After Tandberg Transport has picked up your dog, Berge Hundeassistanse will contact and inform you when the dog can be picked up. We can release your dog 24 hours after the worm cure is given by a certified veterinarian. If there is important information you need to provide, or would like to inform us on regarding your dog, you can call us and we’ll assist in making the stay as comfortable as possible.

 

We fully understand that this is a sad situation for you and that you want to be as close to the dog as you can, but you have to wait until the agreed pick-up time. We are not allowed to allow unqualified personnel in the quarantine area - as this poses an increased risk of spreading.

 

We have several dogs at our dog hotel, and they all need safety, activity and love. Therefore, we cannot have unscheduled traffic that gets in the way of our work with the dogs. Appreciate understanding for this.

 

When the time has come for your dog to be picked up, the full amount must be redeemed before we are allowed to hand over the dog.

We use:

Mastercard, Maestro, Visa, Visa Electron, Pay, JCB, Union Pay, Dinners Club INTERNATIONAL og Discover.

If you don’t have any of these cards, you’ll be able to paid in cash NOK.

Übersetzung während der Arbeit

Tłumaczenie podczas pracy

Traduction pendant le travail

bottom of page